Information om Säkerhet i lager

Säkerhet i lager - DITT ANSVAR
Varje år inträffar ett antal olyckor i lagermiljö. Ett stort antal av dessa olyckor sker i samband med godshantering i och omkring pallställ.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare och arbetstagare skyldiga att säkra sin lagermiljö för att undvika skaderisker.

Läs mer om Krav på regelbundna besiktningar (pdf)
Läs mer om Skärpta krav i lagermiljö (pdf)
Läs mer om Arbetsmiljöverkets klarläggande av vad som menas med "uppenbart onödigt" i kravet på genomskjutningsskydd för pallställ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (pdf)

Läs mer om hur våra besiktningsmän kan hjälpa er att Säkra er lagermiljö

HUR SÄKRA ÄR ERA PALLSTÄLL?
Att förvara gods på pallar i pallställ sparar golvutrymme och ger bra överblick samt lättåtkomligt gods.

Men - vet ni hur säkra era pallställ är och hur mycket last de klarar?

Om man till exempel förvarar pallar som väger 1000 kg per styck i en pallställssektion med plats för 3 pallar i bredd och med 4 nivåer i höjd blir det totalt 12 ton.
Med en nivå till i höjd blir det totalt 15 tons last.
De flesta standardgavlar är konstruerade för att tåla maximalt 10 ton per sektion och vissa fabrikat klarar bara 8 ton.

Att ha högre last i ett pallställ än vad det är konstruerat för är inte tillåtet enligt Svensk standard eftersom det då inte är säkert att använda för godshantering och lagring. Materialet i stället kommer att utmattas med påföljd att stället till slut rasar.
Risken för ras vid påkörning med truck är överhängande om stället är överlastat.

Det finns även flera faktorer som påverkar hur mycket vikt ett pallställ klarar. Nedan redovisas några av de viktigaste:

1. Knäcklängd, dvs hur långt avståndet är från golv till första balkpar samt höjd mellan övriga balkpar. Observera att pallställ alltid måste ha minst 2 balkpar i höjd för att få belastas överhuvudtaget!
2. Att stället är monterat enligt tillverkarens monteringsanvisning. T ex att gavlarna är rätt stagade, att stället är riktat och förankrat samt att 3-komponentställ har rygg- och bärplansstag enligt anvisning.
3. Att man inte blandat gavlar och bärbalkar av olika fabrikat. Bärbalkar av vissa fabrikat kan passa på stolpar av andra fabrikat men eftersom dessa inte är konstruerade för att kombineras medför detta stor risk för att stället ger vika vid belastning.
4. Att stället är oskadat. Vid tester utförda av Statens Provningsanstalt och Lunds Tekniska Högskola har det visat sig att en intryckning på 4 mm minskade bärförmågan på enskilda stolpar med 30 procent och vid intryckningen 12 mm med 50 procent.

Eftersom ett pallställ ofta bär mycket stora vikter kan ett ras få katastrofala följder med svåra personskador och naturligtvis även stora materiella skador.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att säkra sin lagermiljö för att undvika skaderisker. Från och med 1 juli 2007 har även Arbetsmiljöverket skärpt kraven avseende säkerhet i lagermiljö och även uppdaterat dem den 1 januari 2021.

För att minimera riskerna för skador på personal och gods är det mycket viktigt att:

A. Känna till vilka fabrikat av pallställ man har och vilken belastning de klarar samt ha tydliga belastningsskyltar som visar vilken belastning ställen klarar.
B. Ha monterings- och bruksanvisningar så att man kan kontrollera att ställen är rätt monterade och förankrade.
C. Genomföra löpande kontroller av ställen och byta skadade detaljer.
D. Förse ställen med erforderliga skyddsanordningar som påkörningsskydd, genomskjutningsskydd och rasskydd över truckgångar och andra passager.

Vi på BifAB har mycket lång erfarenhet och stor kunskap inom detta område och kan erbjuda er hjälp med bland annat:

o  Besiktning av ert lager
o  Att säkra er lagermiljö enligt Svensk Standard SS-EN 15635:2008 samt AFS 2020:1
o  Att inventera fabrikat och vilka belastningar ställen klarar
o  Att göra behovsanalyser
o  Att skapa ett säkerhetsprogram

Om ni har några frågor eller önskar hjälp med något av ovanstående tveka inte att kontakta oss!